Rezultaty

Rezultatem projektu będzie zmniejszenie oddziaływania na środowisko firmy Quriers. Wypracowany zostanie zestaw ogólnych rekomendacji dotyczących zmniejszania emisyjności usług powiązanych z branżą kurierską, jak również strategie transformacji tradycyjnych firm kurierskich w przedsiębiorstwa bezemisyjne. Ponadto w projekcie powstaną artykuły naukowe na temat efektywności różnych czynników zachęcających klientów do podejmowania dobrowolnych zakupów usług kompensujących negatywny wpływ na środowisko. Rezultaty projektu będą mogły być wykorzystane przez naukowców, przedsiębiorców oraz decydentów politycznych. Publikacje które powstaną w projekcie będą udostępniane na tej stronie.

Pro-Akademia we współpracy z pozostałymi partnerami opracowała długoterminowy plan wykorzystania wyników projektu po jego zakończeniu -  raport D4.3 Long term exploitation plan. W dokumencie zidentyfikowano i opisano rezultaty projektu, jakie mogą być wykorzystywane przez każdego z partnerów projektu. Rezultaty te mogą być wykorzystywane wewnętrznie, w celu doskonalenia własnych procedur i metod, lub zewnętrznie, czyli oferowane innym podmiotom. W przypadku Quriers, rezultatami takimi są m.in. usługa offsetu CO2 czy też plan transformacji w firmę zeroemisyjną. Dla Pro-Akademii, jako partnera naukowego, jest to nowa wiedza z zakresu funkcjonowania branży transportowej oraz praktycznych możliwości redukcji emisji na poziomie pojedynczej firmy. Dla ZEW głównym rezultatem są wyniki eksperymentu z zakresu motywowania klientów do podejmowania dobrowolnych działań na rzecz ochrony środowiska. Z kolei myclimate pozyskał nową wiedzę na temat specyfiki polskiego rynku.  Raport wskazuje też działania, jakie każdy z partnerów będzie podejmował w celu dalszego wykorzystania rezultatów projektu, oraz narzędzia i metody jakie będą w tym celu wykorzystywane.

Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (ZEW) ukończyło pierwszą część Pakietu Roboczego 3 “Implementacja offsetu emisji CO2 wraz z działaniami wspierającymi“ (WP3).  Jego rezultaty zostały opisane w raporcie 3.1. pt. „Projekt eksperymentu wdrożenia mechanizmu kompensacji emisji CO2 “. Celem WP3 jest rozwinięcie systemowego podejścia do redukcji wpływu emisji CO2 na środowisko w małych i średnich firmach kurierskich w Polsce i w Niemczech. Będzie to osiągnięte poprzez rozwój i testowanie działań zmierzających do offsetu CO2 przy współpracy z dostawcą usług kurierskich, będącym jednocześnie partnerem w projekcie.
Raport 3.1 zgłębia także problemy badawcze oraz projekty eksperymentów dla badań terenowych, które zostaną przeprowadzone jako randomizowane badania kontrolowane (RCT) w późniejszej fazie tego pakietu zadaniowego. Celem badań będzie sprawdzenie rozmaitych czynników mających wpływ na klientów decydujących się wnieść opłatę na rzecz dobra wspólnego (w tym wypadku – ochrony klimatu) oraz zidentyfikowanie efektywnych metod podnoszenia współuczestnictwa. Raport zawiera krótki przegląd stosownej literatury ekonomicznej podejmującej problem randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) w kontekście offsetu CO2, jak również badań behawioralnych dotyczących zapewniania dóbr publicznych przez firmy i gospodarstwa domowe. Opierając się na aktualnym stanie piśmiennictwa rozwinięto podstawową ideę eksperymentu oraz sformułowano hipotezy badawcze. Raport w dalszej części zawiera szczegółowy opis implementacji doświadczeń, a także opis tego, w jaki sposób mogą być obliczone indywidualne emisje towarzyszące pojedynczemu doręczeniu przesyłki, co jest szczególnie ważne dla partnerów projektu.
W dalszym przebiegu WP3 odbędą się planowane eksperymenty.

CBI Pro-Akademia zakończyła prace nad raportem „Plan przekształcenia firmy Quriers w firmę zeroemisyjną” (D2.2). Raport ten ostatnim etapem drugiego pakietu zadaniowego pt. „Opracowanie i wdrożenie strategii »zielonej firmy«” (WP2).

W ramach WP2 przeprowadziliśmy analizy otoczenia gospodarczego firmy Quriers oraz zbadaliśmy, jakie działania mogą być wdrożone przez firmę w celu poprawy bilansu oddziaływania na środowisko. Rezultatem 10-miesięcznej pracy jest raport D2.2, który zawiera średniookresowy plan działań, którego wdrożenie spowoduje całkowitą redukcję emisji związaną z działalnością firmy. Na podstawie analizy potrzeb, składającej się z oceny oddziaływania firmy na środowisko, przeprowadzonej poprzednio przez myclimate i przedstawionej w formie raportu D1.2 „Ocena wpływu na środowisko przez firmę Quriers”, zaproponowano działania różnych typów, takich jak wybór urządzeń efektywnych energetycznie lub redukcja emisji transportowych, tak aby ograniczyć negatywne oddziaływania na środowisko. Następnie rezultaty raportu D2.1 „Analiza strategiczna firmy Quriers” zostały wykorzystane do oceny opłacalności każdego z działań oraz jego wpływu na osiągnięcie głównego celu. W wyniku tego zaproponowano listę zadań do wdrożenia przez firmę Quriers w dwuetapowym procesie, zaczynając od działań mających największy wpływ i tych, które wymagają najmniej zasobów, kończąc na mniej efektywnych, ale również istotnych dla osiągnięcia celu.

CBI Pro-Akademia, przy wsparciu pozostałych partnerów projektu, zakończyła prace nad raportem D2.1 Analiza strategiczna firmy Quriers (D2.1). Raport ten jest pierwszym etapem drugiego pakietu zadaniowego pt. „Opracowanie i wdrożenie strategii »zielonej firmy«” (WP2).

Głównym celem WP2 jest opracowanie strategii poprawy efektywności środowiskowej firmy Quriers. W oparciu o holistyczne podejście obliczone zostaną zyski środowiskowe różnych działań możliwych do wdrożenia przez firmę kurierską, a następnie opracowana zostanie zoptymalizowana strategia działania. Przeanalizowane zostaną m.in. programy zachęcania klientów do zmiany nawyków zakupowych w celu zoptymalizowania wykorzystania pojazdów, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych dla przesyłek kurierskich, wdrożenie do oferty opcji dobrowolnych opłat kompensujących wpływ na środowisko.

Celem raportu D2.1 jest opracowanie strategicznej analizy modelu biznesowego firmy Quriers w celu zrozumienia środowiska w którym działa firma, interakcji między tym środowiskiem a firmą oraz tego, jakie rodzaje działań można w firmie wdrożyć w perspektywie długoterminowej. W szczególności w D2.1 przeanalizowano uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące rynek usług kurierskich. Zaprezentowano wskaźniki określające aktualny stan i kierunki rozwoju rynku. W raporcie pokazano również kluczowe informacje o firmie Quriers w kontekście jej interakcji z podmiotami zewnętrznymi. Przeprowadzano wielowymiarową ocenę firmy, co pozwoliło zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany, w szczególności w kontekście wymagań klientów oraz gotowości konkurencji do reagowania na działania Quriers. Na podstawie tych informacji określono możliwe kierunki rozwoju modelu biznesowego firmy Quriers, ukierunkowane na przekształcenie w firmę zeroemisyjną.

Informacje zawarte w tym raporcie, uzupełnione o dane z raportu  D1.2 Ocena wpływu na środowisko przez firmę Quriers  będą wykorzystane jako dane wejściowe do raportu D2.2 Plan przekształcenia firmy Quriers w firmę zeroemisyjną.

Wspólnie z partnerami projektu, myclimate ukończyło prace w ramach Pakietu Roboczego 1 (Analiza środowiskowa). Ogólnym celem Pakietu Roboczego 1 było zidentyfikowanie i obliczenie wszystkich emisji gazów cieplarnianych polskiej firmy kurierskiej Quriers i opracowanie modelu kompensacji emisji dla wszystkich usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Oprócz Corporate Carbon Footprint, obliczono również Product Carbon Footprint, czyli emisje związane z realizacją danej usługi, wykonywaną zarówno bezpośrednio przez Quriers, jak i przez podwykonawców. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o europejską normę CEN EN 16258 – Metodologia obliczania i deklaracja zużycia energii i emisji GHG w usługach transportowych (ładunku i pasażerów). Obliczenia zostały wykonane osobno dla każdego typu transportu – rowerowy, miejski, krajowy ekspres, krajowy standard, międzynarodowy, a także dla opcji dodatkowych – transport w środowisku chłodniczym oraz przewóz z wykorzystaniem publicznych środków transportu.  Wyniki obliczeń zostały zaimplementowane do modelu kompensacji emisji. Ze względu na częsty brak dokładnych informacji dotyczących długości tras przewozowych podczas zamawiania usługi, do oszacowania emisji pochodzących z krajowych usług transportowych zastosowano model wykorzystujący kody pocztowe nadawcy i odbiorcy. Zbieranie danych oraz obliczenia emisji zostały wykonane przy użyciu narzędzia smart 3, opracowanego przez myclimate.

CBI Pro-Akademia, polski partner naukowy projektu, zakończył pracę nad pierwszym raportem pt. „Analiza modelu biznesowego firmy Quriers”. W raporcie przeanalizowano otoczenie zewnętrzne firmy Quriers oraz interakcje jakie zachodzą pomiędzy firmą a tym środowiskiem. Zbadano wszystkie etapy działalności firmy, od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez przygotowanie paczek, aż po końcową dostawę do odbiorcy. Po uwagę wzięto wszystkie obszary bieżącej działalności firmy Quriers, koncentrując się na tych, które przyczyniają się do generowania największych kosztów zewnętrznych. Analiza klientów, kluczowych dostawców, podwykonawców i konkurentów pozwoliła na określenie pozycji rynkowej firmy Quriers, w szczególności zagrożeń oraz możliwości dalszego rozwoju biznesu. Badanie zasobów firmy (budynków, pojazdów, zasobów ludzkich, zużycia mediów i innych materiałów) pozwoliło na wstępne określenie oddziaływania firmy na środowisko.

Informacje przedstawione w ukończonym raporcie będą punktem wyjścia dla kilku następnych zadań. Szczegółowa analiza śladu węglowego firmy jest obecnie kontynuowana przez myclimate i będzie przedstawiona w raporcie pt. "Ocenie wpływu na środowisko firmy Quriers". Zoptymalizowana strategia transformacji firmy Quriers w firmę bezemisyjną zostanie z kolei opracowana przez wszystkich partnerów pod koniec roku, a następnie wdrożona przez Quriers.