WP4 Plan eksploatacji wyników i transfer wiedzy

Działania w Zadaniu 4 będą skoncentrowana na komunikacji  z interesariuszami projektu, upowszechnianiu wyników projektu oraz opracowaniu planu komercyjnej eksploatacji wyników projektu po jego zakończeniu.

Zorganizowane zostaną 3 warsztaty dla interesariuszy projektu (m.in. klienci firm transportowych, pracownicy firm transporotowych, dostawcy produktów i usług niwelujących negatywne oddziaływanie na środowisko, decydenci mający wpływ na regulacje prawne, naukowcy). Założona zostanie strona internetowa, na której będą umieszczane aktualne informacje o postępach projektu. Opublikowane zostaną 3 artykuły naukowe w międzynarodowych czasopismach naukowych. Ważnym elementem zadania będzie także opracowanie planu eksploatacji wyników projektu po jego zakończeniu, uwzględniające wprowadzenie usługi dla branży transportowej na rynku polskim i niemieckim. Na koniec projektu zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja, na której zaprezentowane zostaną efekty projektu.