WP 2 Opracowanie i wdrożenie strategii „zielonej firmy”

Pierwszym etapem zadania będzie przeprowadzenie strategicznej analizy modelu biznesowego firmy Quriers w celu zrozumienia środowiska w którym firma pracuje. Pozwoli to na ocenę możliwości wprowadzenia przez firmę różnych rodzajów zadań, mając na uwadze głownie świadomość klientów oraz ich gotowość do płacenia z realizację konkretnych działań prośrodowiskowych. Do oceny poszczególnych zadań zostaną wykorzystane narzędzia analityczne modelowania biznesowego, w celu optymalizacji strategii. Metoda MOST zostanie zastosowana do określenia rozwiązań, które będą zgodne z filozofią działalności firmy Quriers. Metoda CATWOE pomoże zrozumieć otoczenie biznesowe i wszystkie czynniki determinujące strategię firmy. Wykorzystanie metody MOSCOW pomoże ustalić priorytety wszystkich działań i stworzyć spójną strategię, złożoną z kolejnych kroków do wykonania. Analiza VPEC-T zostanie wykorzystana do oceny potrzeb klientów, ich oczekiwań i chęć do płacenia za konkretne usługi.

Następnie, na podstawie tej analizy i wyników z Zadania 1, zostanie opracowana strategia transformacji formy Quriers w firmę o minimalnym oddziaływaniu na środowisko.